Iratkozzon fel hírlevelünkre és 1500 Ft kedvezményt kap az első vásárlásból
Főoldal Játékszabályzat és részvételi feltételek

Játékszabályzat és részvételi feltételek

 

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Játékszabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) szabályozza a Szervező által szervezett online nyereményjátékokat (továbbiakban: „Játék”, illetve „Játékok”).

1.2. A Játékok nem minősülnek szerencsejátéknak, a Játékban való részvételnek nem feltétele pénzfizetés vagy áruvásárlás, sem szerződéskötés vagy reklámrendezvényen való részvétel.

1.3 A Játékokon való részvétel önkéntes.

1.4 A Szervező fenntartja a jogot a Játékok időtartamának megváltoztatására.

A Játékban való részvétel jelen Hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

2.1. A Játék szervezője és lebonyolítója az EMOS HU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 117., cégjegyzékszáma: 13-09-135896 nyilvántartva a Fővárosi Bíróság Cégbíróságánál; adószám: 14990818-2-13; a továbbiakban: „Szervező”).

2.2. A játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A játék tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

 

3 A Játék időtartama és helye

3.1. A Játékok a Szervező Facebook oldalán kerülnek megrendezésre (továbbiakban: Facebook oldal)

https://www.facebook.com/EMOS.Hungary/

3.2. A Szervező a Játékot a Facebook oldalán hirdeti meg.

3.3. A Játék időtartama minden esetben a Facebook oldalon a Játékot meghirdető posztban szerepel, az adott Játékon való részvételi feltételek és részletes szabályok mellett.

 

Az aktuális Játék:

A Játék elnevezése:        " Májusi Nyereményjáték”

A Játék időtartama:        2024. május 02. 10:05 – 2024. május 26. 24:00 óra.

 

4. Részvételi feltételek

4.1. A Játékban az a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte (a 18. év alatti személy kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával) és Facebook regisztrációval továbbá aktív Facebook profillal rendelkezik a Játék teljes ideje alatt. A szervezőnek jogában áll ellenőrizni a Játékos, illetve a Nyertes személyazonosságát a Játék eredményessége érdekében.

4.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.3. A Játékban minden Játékos tetszőleges számú választ adhat. Egy adott Játékban azonban csak egyszer nyerhet.

4.4. Szervező jogosult a Játékból kizárni azt a Játékost, aki a Játék során a játékszabályban foglaltakat megszegi, vagy a Játék során egyéb módon csalást követ el, vagy rosszhiszeműen jár el, illetve a Szervező jogos érdekeit sérti így részvétele nem egyeztethető össze Magyarország hatályos jogszabályaival, illetve jóerkölcsbe ütközik.

 

Az aktuális Játék további feltételei:

A játékban való részvétel további feltételei:

- Legyen a Facebook oldal rajongója,

- Lájkolja a bejegyzést, és

- Mondja el hozzászólásban, hogy ki az az ismerőse, aki a legtöbbet dolgozik a szabadban.

 

5. A Játék menete

5.1. A Játékra a jelen Szabályzat, továbbá a Játék meghirdetését tartalmazó Facebook bejegyzésben található szabályok együttesen az irányadók.

5.2 Minden Játékban csak annyi Játékos nyerhet, ahány nyeremény van az adott Játékban.

5.3 A résztvevő a Játékban való részvétellel megerősíti, hogy elfogadja jelen Szabályzatot, magára nézve kötelezőnek ismeri el és hozzájárul személyes adatainak a 8.1. pontban meghatározott mértékű kezeléséhez.

 

6. Nyeremények, nyertesek

6.1 Az adott Játék nyereményei és a nyertes személye kiválasztásának módja mindig a Játékra történő felhívás részeként kerülnek közzétételre.

6.2 A nyertesek a nyeremények átvételének pontos időpontjáról és módjáról a Facebookon közvetlen üzenetben kapnak tájékoztatást.

6.3. A nyerteseket a Szervező sorsolással határozza meg, és a nyertesek nevét Facebook oldalán közzéteszi.

 

Az aktuális Játék:

A Játék elnevezése:        "Májusi Nyereményjáték”

A Játék nyereményei:    1 db P092251 EMOS Kábeldob

Azon Játékosok között, akik teljesítik a részvételi feltételeket, a Szervező nyereményt sorsol ki egy erre alkalmas online sorsoló program segítségével. 1 db nyertes és 1 db pótnyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja:           2024. május 27.

 

7. A nyerteseinek kihirdetése és a nyeremények átadása

7.1 A nyertessel a Szervező legkésőbb a Játék lezárását követő 3 napon belül felveszi a kapcsolatot a Játék eredeti bejegyzés alatti kommentben a nyeremény átadáshoz szükséges címének közlése érdekében vagy privát üzenetben a Szervező Facebook oldaláról.

7.2. Amennyiben a kapcsolatfelvételtől számított 7 napon belül nem egyeztetik a nyertessel a nyeremény átadásának időpontját és módját, vagy ha a nyertes a nyereményt nem a Szervező utasításának megfelelően veszi át, a nyertes nyeremény átvételi joga megszűnik, a Szervező dönthet úgy, hogy a nyereményt egy másik Játékban résztvevőnek (pótnyertes) adja.

7.3. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható, bíróság előtt nem érvényesíthető.

7.4 A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények hibáiért vagy az általuk okozott károkért.

Amennyiben postai kézbesítéssel történik a nyeremény átadása, a Szervező nem vállal felelősséget a postai szállítás során a nyereményben okozott károkért, vagy a nyeremény elvesztéséért.

 

8. A Játékban részvétel, mint hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

8.1. A Játékban való részvétel önkéntes.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok kezelése tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendelet [2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete; a továbbiakban: GDPR Rendelet] az irányadó.  

A Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Szabályzat 1. és 2. pontjában szereplő Szervező és lebonyolító társaság részére teljes, kifejezett és tájékozott hozzájárulását adja személyes adatainak a Szabályzat 6. és 7. pontja szerinti kezeléséhez.

 

 

 

A nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel; a játék értékelése; a játék feltételeinek való megfelelés ellenőrzése; a Játékosnak a nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettségének megállapítása; marketing célok.

Kezelt adatok köre: név (vezeték- és keresztnév), Facebook profil.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a Szervező, mint adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulását követően 2 évig őrzi.

Tájékoztatjuk, hogy a Játékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az EMOS HU Kft. mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját mint személyes adatait kezelje.

 

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése (a részvételhez kapcsolódó adatkezelésen felül) :  

Adatkezelés célja: a nyeremény postai vagy egyéb szolgáltatás útján történő átadása a nyertes részére

Kezelt adatok köre: név (vezeték- és keresztnév), lakcím; kapcsolattartási adat: e-mail, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli / a Játék kezdetétől 2 évig megőrzi.

 

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

Szervező, mint adatkezelő a Játékos hozzájárulásának visszavonása esetén is jogosult személyes adatait kezelni a Játék kezdetétől számított 2 évig, a fent megjelölt adatkezelési céllal, a Szervező jogos érdeke alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

 

8.2. A személyes adatok kezelője a Szervező. Személyes adatot a Játékos tudta nélkül más személynek nem ad ki, ide nem értve a személyes adatok jogszabályból eredő megadási kötelezettségét.

 

Szervező a személyes adatokat csak olyan célból és módon kezeli, amely a Résztvevőre nézve nem káros.

 

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Játékos a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Játékos, mint érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását az info@emos.hu e-mail címre küldött e-mailben visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett hozzájárulásnak a Játék időszak lejárta előtt történő visszavonása a Játékból való kizárást, illetve a nyereményről való tájékoztatás lehetetlenségét vonja maga után. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

8.3. A GDPR szerint a Játékosokat, mint érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

- az adatkezelőről és az adatvédelmi tisztviselőről való tájékoztatáshoz való jog; 

- a személyes adatok kezelésének céljáról tájékoztatáshoz való jog; 

- a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint az, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem;

- panasz benyújtásának joga;

- a személyes adatok helyesbítéséhez való jog; 

- a személyes adatok törléséhez való jog (az elfelejtéshez való jog); 

- a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása;

- az adatkezelés korlátozásához való jog;

- a személyes adatok hordozhatóságához való jog;

- a tiltakozás joga;

- a rendelet által biztosított minden egyéb jog.

 

 

8.4. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.

 

8.5. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok (résztvevők) személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék szabályait és/vagy feltételeit bármikor módosítsa, ideértve a Játék időtartamának módosítását is, vagy a Játékot a Szervező Facebook-oldalán történő közzététel napjától kezdődően, kártérítés nélkül bármikor megszakítsa.

9.2 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban való részvétellel (különösen a Facebook közösségi oldal működésével) kapcsolatos technikai problémákért.

9.3 A Szervező nem vállal felelősséget a Játék előkészítésével vagy végrehajtásával, a Játékban való részvétellel vagy a Játék megnyerésével okozott vagy azzal kapcsolatos károkért.

9.4 A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a Játékszabályzatban illetve Játék leírásában foglalt szabályokat, és vállalja, hogy azokat maradéktalanul betartja.

9.5 A Játékban való részvétel jogi úton nem érvényesíthető.

9.6 Minden egyéb vonatkozásban a Játékra, valamint a Játékos és a Szervező közötti kapcsolatokra a magyar jog az irányadó.

A Játékos és Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 

Budapest, 2024. február 13.